SOCIALISERINGSMODEL


Fra taber til vinder


Social træning.
Socialpolitiets social træning består i at lære at omgås jævnaldrende og voksne på en måde, der kan være til gensidig tilfredsstillelse. Dette indebærer adfærdstræning, personlig træning, træning i at undgå og at håndtere konflikter samt træning i at formulere sig, så man bliver forstået og i at lytte, så man forstår andre.
Denne træning finder sted sammen med Socialpolitiet i socialiseringsgruppe, i samtaler med den enkelte unge, i undervisningssituationer, i skole hjem samarbejdet og i eventuelle eksterne arbejds- og praktikforhold.

Gruppen som et vigtigt middel til forandring og udvikling.
Et vigtigt socialiseringsarbejde kan foregå i grupper ud fra den
teori, at enhver forandring hos den enkelte unge vil påvirke gruppen, og gruppen vil påvirke den enkeltes arbejde med forandring.
Derfor arbejdes der både med den enkeltes og med alderssvarendes gruppens vækst og udvikling. De tilbagemeldinger den enkelte får fra gruppen vil være af størst værdi, idet den enkelte i sin adfærd konstant spejler sig i og forholder sig til gruppens normer og værdier.
Det vigtigste arbejde for Socialpolitiets personale er at understøtte de unge, der i gruppen vil gå foran og være rollemodeller med en adfærd, der afspejler viljen til en forandring og udvikling i den retning, som forældre, skolen og samfundet ønsker, støtter og samarbejder om.

Ros, opmærksomhed, anerkendelse og belønning i stedet for kritik og straf.
Mennesker vokser ved at blive set og anerkendt for det, de gør. Socialiseringsarbejdet tager udgangspunkt i at arbejde med det, vi ser de unge gør, og specielt det de gør godt.
De unge mødes med ros, opmærksomhed, anerkendelse og belønning, som positiv forstærkning, når de fremtræder med hensigtsmæssig adfærd. Personalet trænes i at ”tage de unge på fersk gerning” i at have en god adfærd.

MÅL
De unge skal gennem individuelt og fælles arbejde, arbejde med at skabe mærkbare og synlige forandringer i deres adfærd, sprogbrug og almindelige omgang med andre mennesker.
Socialpolitiet skal, for at dette skal kunne lykkes, have en klar og tydelig socialiseringsmodel og arbejdsmetode, som understøtter både den enkelte unge og familiens arbejde med udvikling og forandring.

HANDLING.
Der arbejdes individuelt med henvisningsårsager.
Socialpolitiet arbejder ud fra henvisningsbeskrivelse fra kommunen, visitationsreferat, § 50 udredning og aftaler med socialrådgiveren omkring den unge.

Samarbejdsaftale.
Der indgås en samarbejdsaftale mellem Socialpolitiet og kommunen om dette arbejde.

Profilanalyse.
Der kan laves en profilanalyse af den unge, som danner grundlag for det videre arbejde med opstilling af den unges personlige og arbejdsmæssige målsætninger.

Målsætninger.
Der udarbejdes såvel langsigtede mål med tids- og indholdsperspektiv, som kortsigtede mål, der tager sigte på en konkret indsats i det daglige arbejde.
Disse mål gøres tilgængelige for Socialpolitiet den unge.
Der arbejdes med registrering af arbejdet med de forskellige problemstillinger, som danner baggrund for fortløbende evaluering af arbejdet og opstilling af nye mål.

Fra offer til kriger
Fra at være subkulturelle, strukturløse, problemfikserede, forvirrede, negativt udfordrende, ligegyldige, uengagerede, modløse, adfærdsvanskelige, mistroiske og i opposition til regler, skole og voksne med manglende tro på eget værd, arbejdes der hen imod, at den unge får en erkendelse af, og respekt for egne ressourcer og for individuelle forskelligheder i samværet med andre alderssvarende, og forståelse for egne og gruppens muligheder for selv at skabe forandring; der arbejdes hen imod en sammenkædning af gruppe- og samfundskultur og hen imod en skabelse og opbygning af et normativt liv, hvor de unge sammen med personalet viser konstruktive roller.

Synliggørelse/visualisering.
Det drejer sig i al sin enkelthed om at gøre tingene så synlige som muligt og så brugbare som muligt for den unge, således at man kan komme fra snakkeniveau til handleniveau.
I stedet for at spilde tiden med unødigt ævl og bøvl, skal det synliggøres for de unge, hvad det er, de har nået, hvad de mangler og hvad de skal rette sig ind efter.

Belønning frem for straf.
Det helt centrale er, at der gives feedback på adfærd her & nu, og at der arbejdes med ros, belønning og opmærksomhed og anerkendelse frem for kritik, straf og isolering.
   
Der arbejdes også med regler og regulering.
Intet system uden regler, intet regelbrud uden konsekvens.
Det er af største vigtighed at de unge lærer, at deres handlinger har konsekvenser.
Regler skal være klare og tydelige.
Konsekvensen for regelbrud skal være lige så tydelig og følge 2 hovedregler
-    konsekvensen/straffen skal stå mål med forseelsen
-    konsekvensen/straffen skal falde umiddelbart efter regelbruddet.
   
Der arbejdes med relationer til andre mennesker.
Positive relationer.
Det er den unges evne til, og mulighed for at skabe positive relationer til andre mennesker, jævnaldrende såvel som voksne, der i høj grad kommer til at være afgørende for, om deres opvækst og skolegang skal opleves som en succes. 
   
Plads til at øve sig.
Møderne/samværet med socialpolitiet tilrettelægges således, at der er optimale muligheder for at øve sig, både alene og i at være sammen med andre, at aflære uhensigtsmæssig adfærd og lære nye hensigtsmæssige samværsformer.
   
Adfærd sladrer.
Vores relationer afspejler sig i vores adfærd. Det er den unges omgivelser (andre unge, forældre og personale), der oplever denne adfærd. Derfor er det omgivelsernes oplevelser, sammen med elevens egen vurdering, der ligger til grund for beslutningen om, hvilken træning den enkelte unge skal have.
   
Relationer til hvem.
-    relationer til voksne i arbejds- og undervisningssituationer.
-    Relationer til voksne.
-    Evne til omgang med jævnaldrende i undervisningssammenhæng.
-    evne til omgang med jævnaldrende under frie former (frikvarter, i bus, klub etc.)
   
At have ordentlig omgang med andre betyder, at den unge
-    har ordentlig sprogbrug, (ikke bande råbe og skrige)
-    taler ordentligt til andre,
-    lader andre være i fred hvis de ønsker det,
-    hjælper andre, hvis der er synlig brug for det,
-    hjælper andre til at arbejde,
-    Er åben over for konfrontationer og udfordringer
   
REGLER 
Socialpolitiets grundregler.
    1) Respekt for andre og andres ting
    2) Mød til tiden, holde aftaler
    3) Ingen trusler
    4) Ingen vold
    5) Deltag, vær tilstede
   
Andre regler.
Vold over for personale.
Vold over for personale medfører øjeblikkelig henvisning til Socialpolitiets ledelse samt kommunens socialrådgiver.
Jf. ”Voldspolitik” beslutter ledelsen på baggrund af skriftlig indberetning fra den involverede medarbejder, hvad der videre skal ske.
   
Stoffer.
Hvis en ung medbringer stoffer på møder og aktiviteter med Socialpolitiet (hash, græs, piller m.m.).
Ledelsen informeres
Forældrene orienteres.
Kommunens socialrådgiver informeres.
Andre relevante personer i systemet orienteres.
Det undersøges, om der er grund til særlig indsats.
   
Der henvises til Bent Hougaards bog ”Hjemme bedst?”
Hans ideer og grundlæggende tanker om kommunikation kan læses flere steder i denne skrivelse,
samt uddrag fra forskellige skolers Socialiseringsmodel frit oversat.

Socialpolitiet

 

Ultimate Web