Enkeltmands projekter

Socialpolitiet modtager børn og unge, som har behov for et omfattende og individuelt tilrettelagt døgntilbud. Det er kendetegnende for de enkelte tilbud, at de tilrettelægges ud fra den enkeltes særlige forudsætninger og vilkår. Både med hensyn til fysiske rammer og med hensyn til pædagogisk- og behandlingsmæssigt indhold. Enkeltmandsprojekterne er specialprojekter, der har ovenstående til fælles. Erfaringerne viser, at mulighederne for anbringelse i almindelige døgninstitutioner oftest er udtømt, inden kommunen henvender sig til socialpolitiet vedr. enkeltmandsprojekter

Målsætning
At tilføre den unge sociale kompetencer og færdigheder, for derved at gøre den unge i stand til at klare sig selv, og begå sig i samfundet.

Målgruppe
•    Unge med psyko-sociale og/eller familiemæssige problemer
•    Unge som har vanskeligt ved at tilpasse sig det etablerede system
•    Unge med begyndende kriminalitets- og misbrugsproblemer
•    Unge i efterværn
•    Unge mødre og familier

Det er vores mål at øge barnets positive mentale sundhed, d.v.s. :
•    Øge barnets evne til at sætte sig et mål og forfølge det.
•    Øge evnen til at tackle negative tanker
•    Øge evnen til at producere et konstruktivt og positivt tankesæt
•    Øge evnen til at indgå i sunde relationer med andre mennesker.

Gennem bevidst tilrettelagte praksisformer, arbejdsopgaver, motion, kulturformidlig, leg og sport, impuls- og socialfærdighedstræning, udvikles gradvist de kompetencer, barnet/den unge har brug for når det skal mestre sit eget liv på en fornuftig og konstruktiv måde.
Projekterne går således i princippet ud på at inddrage barnet i et forpligtende og oplevelsesrigt socialt samspil med dets omgivelser.

Vi lægger hovedsagelig vægt på at øge barnets ressourcer og kompetencer indenfor følgende områder:
•    Impulskontrol
•    Erkendelse af egne behov og følelser
•    Behovsudsættelse
•    Almen viden
•    Indsigt i konsekvenserne af egne handlinger
•    Indlevelse i andre mennesker
•    Problemløsning
•    Etablering af relationer
•    Normer og regler for god opførsel
•    Sociale færdigheder
•    Indsigt i egen historie
•    Skolemæssige færdigheder.

Projekterne bliver skræddersyet og målrettet den enkelte, og barnets udvikling evalueres dagligt.
For at opnå ovenstående mål anvendes en vifte af forskellige behandlingsmetoder. Her skal blot nævnes nogle få eksempler:
Motion minimum 2-3 gange om ugen som fundament for robustgørelse gennem øgning af endorfinet serotonin som modgift ved negative tanker og depression.
Informationskultur, avislæsning, nyhedsformidling fra ind og udland for udvikling af almen viden.
Social færdigheds-træning samt impulskontrol-træning for at udvikle og indlære relevante sociale omgangsformer.
Psykoedukation så barnet/den unge bliver bekendt med egne stærke og svage sider, så det på sigt kan tage højde for disse.
Kognitiv terapi og hypnoterapi for en effektiv og hurtig genvej til forøget erkendelse.
Medicinering, hvor det skønnes nødvendigt af tilknyttet børne- og ungdomspsykiater
Rejser og udflugter for udvidelse af horisonten.

 

Ultimate Web